Rapport från årsstämman

Tack alla som deltog på FYBs årsstämma den 23 april. Vi hälsar två nya styrelseledamöter välkomna: Markus Kroon och Johan Lundh. Ett stort tack till avgående ledamöterna Annika Vangstad (ordföranden) och Ulrika Thorildsson.

Nedan finner ni protokollet.

Protokoll fört vid årsstämma 2019 i FYB

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Tisdagen den 23 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Markus Kroon och Susanne Jarl valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 14 fastigheter var representerade. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Annika Vangstad gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2018. Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/. Föreningen hade under 177 medlemmar under 2018.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2018. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2019.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Annika Vangstad och Ulrika Thorildsson poster står för omval, likaså suppleanten Per Fellenius.

Till ny ordinarie ledamot valdes Markus Kroon och Johan Lundh. Per Fellenius omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år.

Styrelsen påpekade att det inte har varit möjligt att skapa en valberedning under de senaste åren vilket stadgarna kräver. Annika Vangstad valdes till att leda valberedningen under 2019. Årsstämman framförde även sitt tack till Annika Vangstad och Ulrika Thorildsson som lämnade styrelsen efter många års arbete.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Peter Palmqvist till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2019
Kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2019. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

16. Förslag till stadgeändring, paragraf 15

Årsstämman 2018 föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på föregående stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på årets årsstämma. Stämman beslutade enhällig enligt styrelsens förslag om att ändra paragraf 15 i stadgarna.

Paragraf 15 i stadgarna lyder nu: Till ordinarie eller extra stämma kallas medlemmarna skriftligen till bostadsadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Kallelse kan också ske via digitala kanaler. Med kallelse ska följa förslag till dagordning vid stämma.

17. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes. Brandstationen: Styrelsen får mandat att tillsammans med YBS driva att Brandstationen används på ett för medlemmarna positivt sätt och erbjuda hyresfrihet under en viss period mot att lokalen upprustas.

Frågan om Y-bommar på Ytterbyviksbryggan. Styrelsen utreder en möjlighet att skaffa Y-bommar i samband med renovering av Badhusbryggan där ett eventuellt köp av begagnad utrustning övervägs vid renovering i Badhus och förvärv av begagnad brygga.

18. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet

Jan-Eric Ramberg

Annonser

Material inför årsstämman

Här  kan du ladda ner:

Fullmakt FYBs Årsstämma 23 april 2019

Verksamhetsberättelse 2018 FYB

FYB Budget 2019

Balansrapport FYB 2018.pdf

Resultatrapport FYB 2018.pdf

 

Denna  extra budget för Badhusbryggan innehåller en reparation på 250 000 kr: Förslaget kommer att läggas fram på stämman,

Budget 2019 Badhusbryggan investering

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad
Kassör Sara Thollin
Sekreterare Jan-Eric Ramberg
Ledamot Ulrika Thorildsson
Ledamot Thomas Thornberg
Suppleant Per Fellenius
Suppleant Jan Ahlén

Revisor Thomas Telander

Valberedning Föreningen har inte lyckats finna någon valberedning 2018.

Hamnkaptener:
Johan Lundh (Ytterbyviksbryggan)
Jonn Persson (Badhusbryggan)
Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)
Tillsynsman Jan-Eric Ramberg (Björkviken)

Föregående årsstämma hölls den 3 maj 2018. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 3 styrelsemöten samt mailkontakt för beslut per capsulam.

Styrelsen har även deltagit på styrelsemöte tillsammans med YBS för att stämma av frågor som berör vardera föreningsverksamhet. Samverkan mellan de båda styrelserna är god vilket ses som mycket positivt både av medlemmar och styrelseledamöter. Samverkan gäller bland annat framtida planer för markområdet i Björkviken och området runt Brandstationen.

Medlemmar

År 2018 var 177 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar 41% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter som ligger inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2018. Antalet potentiella medlemmar har under de senaste åren på grund av nybyggnation och avstyckningar. Dock bedöms detta att komma att stabiliseras under 2019-2020.

Intentionen är att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook-gruppen ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Skyltar vid respektive brygga tydliggör att det är FYB som förvaltar bryggorna och strandområdet.

Ett av FYBs syften är att möjliggöra tillgång till bryggor och strandnära markområden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra öbor så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Bad blir tillgängligt för allt fler runtom på ön vilket ofta uppskattas av medlemmar. Det är viktigt att tydliggöra att FYB inte enbart hanterar bryggor och båtplatser utan även möjliggör för rekreation och social samvaro.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor.

Styrelsen fick på föregående årsstämma ett godkännande att sätta av en större budget för renovering av Badhusbryggan under 2018. Ett flertal medlemmar åtog sig att engagera sig i renoveringen. Dock har renoveringen inte kunnat slutföras på grund av bristande tillgång till leverantörer som kan genomföra uppdraget. Förslag och offerter kommer att presenteras på stämman.

Under 2018 har ytterligare träd fällts. Ris och sly har eldats och det har städats runt Badhusbryggan. Markområdet hålls efter på ett önskvärt sätt av ägarna till närliggande grannfastigheter. En arborist klippte träden utmed gångvägen ner mot bryggan från Bygårdsvägen.

De två gästbojarna har använts och flera medlemmar har uttryckt sin uppskattning för dessa.

Styrelsen har också undersökt möjligheterna att få bygglov för en bastu. En bygganmälan kommer att lämnas in under 2019. Renovering av bryggan prioriteras i steg 1 då bryggan idag ej kan garantera säkerheten vid bad.

Ytterbyviksbryggan

Under 2018 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta.

Bryggkapten är Johan Lundh.

Ytterbyuddsbryggan

Grannar har röjt på området efter tillåtelse från FYB.

Björkviken

Området röjdes under 2018. YBS äger själva marken intill bryggan. FYB är önskar att tillsammans med YBS utveckla området och rusta bryggan.

Styrelsens arbete

Vissa tjänster som kassör är betungande och styrelsen ska utvärdera om bokföringsarbetet kan köpas in för att stötta den ansvarige kassören.

Föreningen ska även undersöka att använda ungdomar från lokala föreningar för röjningsarbeten och liknande uppgifter.

Övrigt

Styrelsen har nu skaffat ett Swish-konto till föreningen för att underlätta inbetalning av medlemsavgifter. Numret är:123 618 46 34

Styrelsen bevakar planfrågor som rör FYB inom exempelvis Resarö Mitt. Medlemmar som är engagerade i planfrågor kan kontakta Gunilla Lauters i Resarö Bygdeförening.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. FYB och YBS utvärderar framtiden Brandstationen och tillhörande markområde.

Styrelsen har även undersökt vad det skulle kosta att riva byggnaden. Bedömningen är att kostnaden är alltför hög för att det ska kunna genomföras.

Året avslutades och 2019 inleddes med Stormen Alfrida. I samverkan med YBS har trädröjare anlitats för att städa upp efter stormens framfart.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

Resarö i april 2018

_________________________

Annika Vangstad, Ordförande

Sara Thollin, Kassör

Jan-Eric Ramberg, Sekreterare

Ulrika Thorildsson, Ledamot

Per Fellenius, Suppleant

Jan Ahlén, Suppleant

Kallelse till föreningsstämma 2019

Kallelse till föreningsstämma 2019

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma.

När? Tisdagen 23 april klockan 19

Var? Resarö Bygdegård

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2018, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan för 2019 för beslut av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt.

*Om punkt 16 i dagordningen:Förslag om att underlätta och effektivisera medlemshantering. Årsstämman 2018 föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på föregående stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på årets årsstämma

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning här på vår hemsida senast den 19 april.

Medlemsavgift: 200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3 SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

15. Fastställande av budget 2019

16. Förslag till stadgeändring: Se ovan*

17. Övriga frågor

18. Stämman avslutas

Badhusbryggan den 30 mars

Fastighetsägareföreningen Ytterby B planerar städ och röjningsdag vid Badhusbryggan den 30 mars. Röjning börjar vid 08:30, släpa ris och eldning om vädret tillåter vid 09:30.

Swish och Mail till hamnkaptener/bryggansvariga

FYB har ett SWISH-nummer dit medlems- och båtavgifter nu kan betalas

SWISH: 123 618 46 34

Postgiro är som tidigare

Pg 53011-3

FYBs hamnkaptener kan nu nås via en gemensam mailadress: hamnkaptenfyb@gmail.com

Via den adressen når du

Ytterbyviksbryggan: Johan Lund

Badhusbryggan: Jonn Persson

Protokoll fört vid FYBs årsstämma 2018

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Ladda ner protokollet här. 

Torsdagen den 3 maj kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Ulrik Sturk och Thomas Thornberg valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 11 fastigheter varav en genom fullmakt var representerade. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2017. Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/. Föreningen hade under 2017 196 stycken medlemmar. Hamnkapten Ulrik Sturk redogjorde för verksamheten på Ytterbyviksbryggan. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2017. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.
Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2017
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.

11. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2018.

12. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Jan-Eric Ramberg och Sara Thollins poster står för omval, likaså suppleanten Jan Ahlén. Ordinarie ledamot Olof Andersson önskar lämna styrelsen.

Sara Thollin och Jan-Eric Ramberg omvaldes. Till ny ordinarie ledamot valdes Thomas Thornberg. Jan Ahlén omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år.

Styrelsen påpekade att det inte har varit möjligt att skapa en valberedning under de senaste åren vilket stadgarna kräver. Ingen medlem på stämman önskade heller i år att ingå i en valberedning varför styrelsen återigen tvingas hitta kandidater till framtida styrelseplatser.

13. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Per Molund till revisorssuppleant, båda för ett år.

14. Fastställande av budget 2018
Ordförande Annika Vagnstad och kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2018. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

15. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes.
Förslag om att underlätta och effektivisera medlemshantering. Stämman föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på denna stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på nästa årsstämma.

Servitut för omregistrering. En ny lag för inaktuella servitut börjar gälla den 1 juli 2018. Stämman uppmanade styrelsen att kontrollera om det gäller för några servitut som rör FYB. Resultat kommuniceras på föreningens hemsida.
.
Ramp på Ytterbyviksbryggan – Gunnar Thörnqvist föreslog att en arbetsgrupp utreder renoverandet av iläggningsrampen på bryggan och återkomma med en plan och en budget till styrelsen. Investeringen kommer sannolikt att vara av den storleken som kräver medlemmarnas godkännande.

Plangrupp Resarö. Per Fellenius, FYB:s representant, redogjorde för alla turer i gruppen och dilemmat av att representera föreningen i en fråga där inte styrelsen har ett klart mandat. Stämman fann det dock värdefullt att FYB deltar i processen och håller styrelse och medlemmar informerade.

16. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet

Jan-Eric Ramberg