Protokoll fört vid FYBs årsstämma 2018

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Ladda ner protokollet här. 

Torsdagen den 3 maj kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Ulrik Sturk och Thomas Thornberg valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 11 fastigheter varav en genom fullmakt var representerade. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2017. Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/. Föreningen hade under 2017 196 stycken medlemmar. Hamnkapten Ulrik Sturk redogjorde för verksamheten på Ytterbyviksbryggan. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2017. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.
Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2017
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.

11. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2018.

12. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Jan-Eric Ramberg och Sara Thollins poster står för omval, likaså suppleanten Jan Ahlén. Ordinarie ledamot Olof Andersson önskar lämna styrelsen.

Sara Thollin och Jan-Eric Ramberg omvaldes. Till ny ordinarie ledamot valdes Thomas Thornberg. Jan Ahlén omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år.

Styrelsen påpekade att det inte har varit möjligt att skapa en valberedning under de senaste åren vilket stadgarna kräver. Ingen medlem på stämman önskade heller i år att ingå i en valberedning varför styrelsen återigen tvingas hitta kandidater till framtida styrelseplatser.

13. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Per Molund till revisorssuppleant, båda för ett år.

14. Fastställande av budget 2018
Ordförande Annika Vagnstad och kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2018. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

15. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes.
Förslag om att underlätta och effektivisera medlemshantering. Stämman föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på denna stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på nästa årsstämma.

Servitut för omregistrering. En ny lag för inaktuella servitut börjar gälla den 1 juli 2018. Stämman uppmanade styrelsen att kontrollera om det gäller för några servitut som rör FYB. Resultat kommuniceras på föreningens hemsida.
.
Ramp på Ytterbyviksbryggan – Gunnar Thörnqvist föreslog att en arbetsgrupp utreder renoverandet av iläggningsrampen på bryggan och återkomma med en plan och en budget till styrelsen. Investeringen kommer sannolikt att vara av den storleken som kräver medlemmarnas godkännande.

Plangrupp Resarö. Per Fellenius, FYB:s representant, redogjorde för alla turer i gruppen och dilemmat av att representera föreningen i en fråga där inte styrelsen har ett klart mandat. Stämman fann det dock värdefullt att FYB deltar i processen och håller styrelse och medlemmar informerade.

16. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet

Jan-Eric Ramberg

Annonser

Städdag och ny kapten på Ytterbyviksbryggan

Båtplatsinnehavare vid Ytterbyviksbryggan träffas nu på söndag kl 10 för enklare underhåll och städning av hamnplanen. SMHI lovar fint väder så missa inte detta tillfälle att träffa dina båtgrannar under trevliga former.

Vi kan också meddela att Johan Lundh tar över som hamnkapten efter Ulrik Sturk.

Ulrik avtackades med blommor på FYBs årsstämma häromdagen som tack för ett enastående arbete med bryggan.

Dokument till årsstämman

Välkommen till Bygdegården på torsdag den 3 maj kl 19.00. Här finner du dokument till stämman. Verksamhetsberättelsen finner du även längre ner på sidan.

FYB Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk rapport 2017

Fullmakt FYBs Årsstämma 3 maj 2018

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad

Kassör Sara Thollin

Sekreterare Jan-Eric Ramberg

Ledamot Ulrika Thorildsson

Ledamot Olof Andersson

Suppleant Per Fellenius

Suppleant Jan Ahlén

Revisor Thomas Telander

 

Hamnkaptener Ulf Björneheim (Badhusbryggan) för omval

Ulrik Sturk (Ytterbyviksbryggan) för omval

Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)

Föregående årsstämma hölls tisdagen den 18 april 2017. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 1 styrelsemöte samt mailkontakt för beslut per capsulam. Styrelsen har även deltagit på årsstämman för YBS gällande ärendet uppsägning av ett angränsande arrende på marken i Björkviken.

Medlemmar

År 2017 var 196 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar knappt 50% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2017. Antalet potentiella medlemmar har under de senaste åren ökat på grund av nybyggnation och avstyckningar.

Intentionen är att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Föreningen FYB tillför ökad livskvalitet för de boende på ön genom att möjliggöra tillgång till brygger och strandnära områden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra öbor så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor. Inga medlemmar finns på kölistan för närvarande.

Styrelsen identifierade i höstas att det finns ett stort renoveringsbehov av bryggan. Två offertförfrågningar (Kurre Witt och Saxaren) har efterfrågats men ingen slutoffert har inkommit. Budget avsätts dock för en större renovering under 2018. Ett flertal medlemmar har åtagit sig att engagera sig i renoveringen.

Under 2017 har det även röjts, eldats och städats runt Badhusbryggan. Ett flertal träd har fällts och markområdet hålls efter av ägarna till närliggande grannfastigheter.

En arborist ska under våren 2018 klippa träden utmed gångvägen ner mot bryggan från Bygårdsvägen.

Gästbojarna har använts och flera medlemmar har uttryckt sin uppskattning för dessa.

Styrelsen fortsätter att utvärdera om en förlängning av bryggan samt om en enklare vedeldad bastuanläggning kan byggas. En pontonmodell kostar ca 150 000 kronor vilket bedöms vara för dyrt.

Istället föreslås en monteringsfärdig modell som står på land. Bokning är tänkt att ske via Google Calendar och en kod erhålls vid bokning via ett kodlås. Betalning ska ske via Swish. Ved står gästerna själva för samt städning av bastun efter användning.

På sikt önskar styrelsen en lägre flytbrygga, beroende på bygglov. Oklarheter med bryggans inritning på karta föreligger. Styrelsen undersöker om vad som krävs i form av bygganmälan och bygglov alternativt godkännande av dispens. Planeringen för detta fortsätter under 2018.

Ytterbyviksbryggan

Under 2017 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut vid bryggan. Vid utgången av 2017 stod inga båtägare i kö för en permanent plats. Genom att aktivt följa upp nyttjande av båtplatserna har beläggningen ökat markant på bryggan med den positiva effekten att samtliga i kön kunnat erbjudas plats. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta. Vid önskemål om alternativ bryggplats är det dock viktigt att medlemmen betalar köavgiften eftersom plats ges utifrån inbetalningsdatum.

Bryggkapten Ulrik Sturk önskar avgå under våren och styrelsen arbetar tillsammans med Ulrik för att finna en efterträdare.

Ytterbyuddsbryggan

Grannar har röjt på området efter tillåtelse från FYB. En ny badstege behövs inför kommande säsong.

Björkviken

Området röjdes under 2017. FYB är intresserade av att ta över arrende av YBS angränsande mark när tillfälle ges för att utveckla området och rusta bryggan.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete haltar på grund av tidsbrist. Styrelsen konstaterade att det är mycket svårt med rekrytering av nya ledamöter och funktionärer. Vissa tjänster som kassör är betungande och styrelsen ska utvärdera om bokföringsarbetet kan köpas in för att stötta den ansvarige kassören.

Föreningen ska även undersöka att använda ungdomar från lokala föreningar för röjningsarbeten och liknande uppgifter.

Övrigt

Kassören skaffar en Swish-konto till föreningen för att underlätta inbetalning av medlemsavgifter.

Plangruppen på Resarö: Styrelsen följer utvecklingen i denna grupp men agerar inte som part eftersom det ligger utanför föreningens syfte och styrelsens mandat. Förslaget är att medlemmar kan ta del av information vi Facebook grupper och därmed själva inkomma med sina yttranden som fastighetsägare.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. Fastigheten är i mycket dåligt skick och används idag endast som förråd.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Övrigt

Inga medlemmar i kö för närvarande.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

Resarö i april 2018

Styrelsen

Årsstämma torsdagen den 3 maj kl 19.00

Vi håller till på Bygdegården.

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2017, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan för 2018 för beslut av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör.

För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker både nya styrelseledamöter och hamnkaptener till våra bryggor.

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast 29 april på www.ytterbyb.wordpress.com.

Medlemsavgift: 200 kr till plusgiro 5 30 11 – 3. (SWISH är på G)

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2017

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

15. Fastställande av budget 2018

16. Övriga frågor

17. Stämman avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Hamnkapten meddelar

Då vi nu är vi mitt i ”vintersäsongen” för båtlivet så är det några saker jag ber dig som är båtplatshyresgäst att tänka på så att vi undviker skador på bryggan.

  1. Ta hand om eventuell kätting (med lås) som lämnats kvar på bryggan.
  2. Kvarglömda förtöjningar som lämnats kvar efter upptagning finns i busskuren,.

Skälet att det är viktigt att ta hand om utrustning inför isläggning och stormar är de kan skada bryggan.

För att kunna planera och utföra underhåll av bryggan är det viktigt att alla båtplatshyresgäster deltar på städdagen den 7 maj kl 10.

Nyttjandet av bryggan har blivit mycket bättre den gångna säsongen och vill passa på att tacka alla de som proaktivt meddelat mig så jag kunnat erbjuda platser till kön.

För att fortsätta den trenden ber jag dig :

1. Meddela mig om ni av något skäl ser att ni inte kommer använda platsen i år.

2. Om du har en sammanhängande tid med båten på annan plats meddela hamnkapten så att vi kan skapa utrymme för gäster.

3. Börja använda platsen senast 1 juni.

Inför detta år är Hamnordningen (se fliken Hamnordningar ovan) uppdaterade med höjd bryggtaxa (+10%) samt förtydligande att försäkringsbrev skall tillhandahållas av hyresgäst. Försäkringsbrevet är viktigt för att säkerställa att båtarna har försäkring så att eventuella skador på anläggning och båtgranne har täckning. Då det tyvärr varit några fall av otillåten andrahandsuthyrning av platser är försäkringsbrevet ett sätt säkra att nyttjande sker av medlem som fått plats efter kötid.

Hamnkapten Ytterbyviksbrygga Ulrik Sturk

Meddelande till båtplatsinnehavare

Tack alla båtplatshyresgäster som deltog på städdagen den 7 maj. I år var vi drygt 20 stycken varför jobbet gick bra och effektivt. För er som inte var där kan ni nu se att bryggan är oljad, busskuren nymålad, planen har fått ett lager grus samt blivit städad. Vid vår samling hade vi en bra diskussion om vikten att höja nyttjandet av båtplatserna i föreningen. På så sätt skapar vi attraktion för medlemskap i föreningen vilket betyder att vi får ekonomi för framtida underhåll av bryggan.

Du som båtplatshyresgäst kan bidra genom att:
1. Meddela mig om ni av något skäl ser att ni inte kommer använda platsen i år. Jag har redan fått några sådana besked och kunnat förmedla de platserna till kön. Tack!

2. Om du har en sammanhängande tid med båten på annan plats meddela hamnkapten så att vi kan skapa utrymme för gäster.

3. Börja använda platsen senast 1 juni.

För er som är intresserade av en eventuell uppgradering av sjösättningsrampen är det viktigt att meddela mig så att planeringsarbete kan påbörjas i god tid.

Nu längtar vi alla till en härlig båtsommar!

Hamnkapten Ytterbyviksbrygga Ulrik Sturk