Årsstämma i FYB torsdagen den 12 april kl 19.00

Vi håller till i Bygdegården.

Vill du vara aktiv i FYBs styrelse eller är nyfiken på vad det innebär, maila till fyb@hotmail.com

Är du osäker på om din fastighet ligger inom FYBS område?

Kolla denna länk: https://ytterbyb.files.wordpress.com/2011/11/fastigheter-inom-fastighetsc3a4garefc3b6reningen-ytterby-b.pdf

Styrelsen

Annonser

Verksamhetsberättelse för år 2016

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Ladda ner:

FYB Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning 2016 – budget 2017

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad

Kassör Sara Thollin

Sekreterare Jan-Eric Ramberg

Ledamot Ulrika Thorildsson
Ledamot Olof Andersson
Suppleant Per Fellenius
Suppleant Jan Ahlén

Revisor

Thomas Telander

Valberedning

Vi har inte lyckats finna någon valberedning 2016

Hamnkaptener

Ulf Björneheim (Badhusbryggan) för omval 2017

Ulrik Sturk (Ytterbyviksbryggan)

Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)

Föregående årsstämma hölls tisdagen den 7 april 2015. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 styrelsemöten.

Medlemmar

År 2016 var 196 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar knappt 50% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2016. Antalet potentiella medlemmar har också ökat något senaste åren på grund av nybyggnation och avstyckningar. Arbetet kommer att fortsätta för att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook-gruppen ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Föreningen FYB tillför ökad livskvalitet för de boende på ön genom att möjliggöra tillgång till brygger och strandnära markområden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra övänner så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Ytterbyviksbryggan

Under 2016 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut vid bryggan. Vid utgången av 2016 stod inga båtägare i kö för permanent plats. Genom att aktivt följa upp nyttjande av båtplatserna har beläggning ökat markant på bryggan med den positiva effekten att samtliga i kön kunnat erbjudas plats under 2016. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta. Vid önskemål om alternativ bryggplats är det dock viktigt att medlemmen betalar köavgiften eftersom plats ges utifrån inbetalningsdatum.

I år har en större reparation av busskuren genomförts. Den typen av arbeten går inte att genomföra på städdagen därför är det viktigt att hyresgästerna även fortsatt respekterar arbetsplikten och hamnkaptens arbetsfördelning.

Bryggans ramp har på tidigare års stämmor föreslagits justeras eller gjutas om. Behovet har utretts under året och ingen justering föreslås genomföras då kostnaden är stor och användningen relativt låg.

Hamnkapten vid Ytterbyviksbryggan har under året varit Ulrik Sturk.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor. Inga medlemmar finns på kölistan för närvarande. Visst underhåll har gjorts samt avverkning av träd och uppröjning på vägen ner mot bryggan har skett. Vägen är i fortsatt behov av visst underhåll och dikning, då marken i området är relativt blöt.

Badhusbryggan är för närvarande i dåligt skick och det råder farliga bottenförhållanden för badande. En mer omfattande renovering budgeteras därför under 2017. Planeringen för renovering, om- eller utbyggnad av Badhusbryggan har pågått under året, men ännu har inget bygglov givits av kommunen. Planeringen för detta arbete fortsätter.

Tanken har varit att en vedeldad bastu ska sättas upp på denna brygga då det kan komma att bidra till att attraktiviteten för att bli medlem i FYB ökar. Ett förslag på inköp av en bastuflotte har nu inkommit, vilket styrelsen välkomnar och förslaget ska föreslås stämman att diskutera.

Två gästbojar har färdigställts under året och anlagts i anslutning till bryggan. En boj lite längre ut och en boj med möjlighet till förtöjning vid bryggan. Dessa båda bojar är tillgängliga för gäster till betalande medlemmar, dock max två gästnätter i sträck. Gästbojarna ska marknadsföras på hemsidan och med en ny skylt som sätts upp vid bryggan.

Hamnkapten vid Badhusbryggan har under 2016 varit Ulf Björneheim.

Ytterbyuddsbryggan

Sedvanligt underhåll har gjorts och kanterna utmed stigen har klippts och röjts. Röjning av träden har genomförts. Bryggan oljas varje år och underhålls främst för ändamålet bad.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. Fastigheten är i mycket dåligt skick och används idag endast som förråd. Underhållet från hyresgästens sida är obegränsat. Dock finns inga andra intressenter som är villiga att hyra fastigheten i nuvarande skick.

Björkviken

Sly har rensats och ett antal träd har fällts för att få mer solljus. En sittgrupp finns uppställd.

Ambitionen långsiktigt är att göra FYBs mark vid Björkviken mer tilltalande för medlemmar att nyttja för såväl sommar- som för vinteraktiviteter. Det har under lång tid funnits ett önskemål att från FYBs sida ta över arrendet på bryggan och det anslutande markområdet i väster som ägs av YBS. Diskussioner med nuvarande arrendeinnehavare, men ännu har ingen lösning hittats. Innan denna fråga löses finns få möjligheter till att genomföra några större förbättringar av FYBs område runt Björkviken.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Vad är FYBs roll, nu och i framtiden?

Styrelsen vill fortsätta att verka för att förbättra föreningens bryggor och strandnära markområden för att ytterligare kunna öka antalet betalande medlemmar. För att få fler medlemmar att ansluta sig till föreningen har ett initiativ startats för att etablera en bastu, som endast medlemmar i FYB får nyttja. Marknadsföring av föreningen samt av de möjligheter som brygg- och hamnområdena erbjuder för boende marknadsförs via föreningens hemsida, Facebook och anslag vid busshållplatserna på ön. Särskilt viktigt är det att fånga upp nyinflyttade till Resarö. En aktivitet planeras även för att få exponering i tidningen Lotsen och att komma med i kommunens information till nyinflyttade.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Övrigt

Inga medlemmar i kö för närvarande.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

 

Resarö i april 2017

Annika Vangstad, Ordförande

Sara Thollin, Kassör

Jan-Eric Ramberg, Sekreterare

Ulrika Thorildsson, Ledamot

Olof Andersson, Suppleant

Per Fellenius, Suppleant

Jan Ahlén, Suppleant

Kallelse till föreningsstämma 2017 i Fastighetsägarföreningen Ytterby B

20 april klockan 19.00

Resarö Bygdegård

 

På mötet informerar vi om vad vi gör för att förvalta bryggor och strandnära markområden inom föreningens område. Vi behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2016, årsbokslut samt vilka aktiviteter som pågår i föreningen. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan inför 2017 beslut för av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om föreningens verksamhet. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att blir medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet.

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning här på vår hemsida senast 13 april.

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd.

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2015

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

  1. Fastställande av budget 2016

16. Övriga frågor

17. Stämman avslutas

Hamnkapten meddelar

Då vi nu är vi mitt i ”vintersäsongen” för båtlivet så är det några saker jag ber dig som är båtplatshyresgäst att tänka på så att vi undviker skador på bryggan.

  1. Ta hand om eventuell kätting (med lås) som lämnats kvar på bryggan.
  2. Kvarglömda förtöjningar som lämnats kvar efter upptagning finns i busskuren,.

Skälet att det är viktigt att ta hand om utrustning inför isläggning och stormar är de kan skada bryggan.

För att kunna planera och utföra underhåll av bryggan är det viktigt att alla båtplatshyresgäster deltar på städdagen den 7 maj kl 10.

Nyttjandet av bryggan har blivit mycket bättre den gångna säsongen och vill passa på att tacka alla de som proaktivt meddelat mig så jag kunnat erbjuda platser till kön.

För att fortsätta den trenden ber jag dig :

1. Meddela mig om ni av något skäl ser att ni inte kommer använda platsen i år.

2. Om du har en sammanhängande tid med båten på annan plats meddela hamnkapten så att vi kan skapa utrymme för gäster.

3. Börja använda platsen senast 1 juni.

Inför detta år är Hamnordningen (se fliken Hamnordningar ovan) uppdaterade med höjd bryggtaxa (+10%) samt förtydligande att försäkringsbrev skall tillhandahållas av hyresgäst. Försäkringsbrevet är viktigt för att säkerställa att båtarna har försäkring så att eventuella skador på anläggning och båtgranne har täckning. Då det tyvärr varit några fall av otillåten andrahandsuthyrning av platser är försäkringsbrevet ett sätt säkra att nyttjande sker av medlem som fått plats efter kötid.

Hamnkapten Ytterbyviksbrygga Ulrik Sturk

Meddelande till båtplatsinnehavare

Tack alla båtplatshyresgäster som deltog på städdagen den 7 maj. I år var vi drygt 20 stycken varför jobbet gick bra och effektivt. För er som inte var där kan ni nu se att bryggan är oljad, busskuren nymålad, planen har fått ett lager grus samt blivit städad. Vid vår samling hade vi en bra diskussion om vikten att höja nyttjandet av båtplatserna i föreningen. På så sätt skapar vi attraktion för medlemskap i föreningen vilket betyder att vi får ekonomi för framtida underhåll av bryggan.

Du som båtplatshyresgäst kan bidra genom att:
1. Meddela mig om ni av något skäl ser att ni inte kommer använda platsen i år. Jag har redan fått några sådana besked och kunnat förmedla de platserna till kön. Tack!

2. Om du har en sammanhängande tid med båten på annan plats meddela hamnkapten så att vi kan skapa utrymme för gäster.

3. Börja använda platsen senast 1 juni.

För er som är intresserade av en eventuell uppgradering av sjösättningsrampen är det viktigt att meddela mig så att planeringsarbete kan påbörjas i god tid.

Nu längtar vi alla till en härlig båtsommar!

Hamnkapten Ytterbyviksbrygga Ulrik Sturk

Protokoll fört vid årsstämma 2016 i FYB

Torsdagen den 7 april 2016 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman var 14 medlemmar representerade, varav 1 genom fullmakt

Dokument att ladda ner:

Verksamhetsberättelse 2015

FYB Resultatrapport 2015

FYB Budget 2016

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Klas Gunnarson och Ulrik Sturk valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut till samtliga inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö. Kallelsen godkändes.
Röstlängden godkändes, 14 medlemmar var närvarande varav en via fullmakt.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2015. Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade resultat- och balansrapporterna. Vi kan konstatera ca 4 000 kr i minskade medlemsintäkter jämför med föregående år. Många medlemmar har heller inte uppfattat höjningen av medlemsavgiften till 200 kr som trädde i kraft från och med 2016. Plusresultat på ca 50 000 kr förklaras av att budgeterade investeringar inte ägt rum.

9. Revisorernas utlåtande
Sara presenterade en revisionsberättelse via brev från föreningen revisor Tomas Telander. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2015
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)
Beslutades att välja Jan-Eric Ramberg, Sara Thollin och Olof Andersson på två år (samtliga omval).

14. Val av en eller två suppleanter (2 år)
Beslutades att välja Jan Ahlén (omval).

15. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)
Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning (1 år)
Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman. Styrelsen vädjade till medlemmar att söka kandidater till styrelsen inför nästa stämma.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
Se https://ytterbyb.wordpress.com/
Styrelsen presenterade verksamhetsplan och budget inför 2016.

Badhusbryggan: Offerter för renovering av Badhusbryggan tas in och bygglovet är förlängt. Stenbumlingar för att blockera nedfart till vattnet utredes som alternativ till vägbom.

Medlemmar utryckte tveksamhet till alltför stora investeringar i Badhusbryggan medan andra påpekade att efterfrågan på båtplatser kan beräknas öka under kommande år. Styrelsen menar att en eventuell investering kommer att vara av en storlek som ändå måste godkännas på en stämma. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder olika alternativ och presenterat ett förslag på nästa stämma.

Ytterbyviksbryggan: Medlemmar önskade en utredning om möjligheten att modifiera iläggningsrampen vid Ytterbyviksbryggan. En arbetsgrupp tillsätts under ledning av hamnkapten Ulrik Sturk. Förslag om förbättringar ska kommuniceras till arbetsgruppen som sedan presenterar ett förslag för styrelsen. I budgeten för 2016 finns 60 000 kr avsatt för Ytterbyviksbryggan. Styrelsen uppmanades att kontrollera fakturor från den förra renoveringen för ca 10 år sedan.

Björkviken: Styrelsen och medlemmar med insyn i ärendet redogjorde för situationen i Björkviken. Önskan om röjning av nedfarten framfördes.

Budget verksamhetsår 2016: Det budgeterade underskottet på ca 37 000 kronor noterades och förklaras av genomförande av investeringar ursprungligen planerat för 2015. Budgeterat underskott uppvägs av överskottet på 50 000 kr för verksamhetsåret 2015.

Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av stämman.

19. Övriga frågor
Styrelse och medlemmar diskuterade hur FYB ska kunna locka fler medlemmar och skapa värde för de boende inom området. Styrelsen vädjade om hjälp att rekrytera ledamöter och att nå ut till främst de nyinflyttade.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats för underskrift. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

21. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande. Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

 

Vid protokollet:

Jan-Eric Ramberg

Gratis ved i Björkviken

Nu har vi fällt lite björk och hassel i Björkviken. Välkommen att hämta ved. Det är ordrentliga klampar och man kan inte köra ner med bil.