Verksamhetsberättelse för år 2016

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Ladda ner:

FYB Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning 2016 – budget 2017

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad

Kassör Sara Thollin

Sekreterare Jan-Eric Ramberg

Ledamot Ulrika Thorildsson
Ledamot Olof Andersson
Suppleant Per Fellenius
Suppleant Jan Ahlén

Revisor

Thomas Telander

Valberedning

Vi har inte lyckats finna någon valberedning 2016

Hamnkaptener

Ulf Björneheim (Badhusbryggan) för omval 2017

Ulrik Sturk (Ytterbyviksbryggan)

Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)

Föregående årsstämma hölls tisdagen den 7 april 2015. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 styrelsemöten.

Medlemmar

År 2016 var 196 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar knappt 50% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2016. Antalet potentiella medlemmar har också ökat något senaste åren på grund av nybyggnation och avstyckningar. Arbetet kommer att fortsätta för att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook-gruppen ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Föreningen FYB tillför ökad livskvalitet för de boende på ön genom att möjliggöra tillgång till brygger och strandnära markområden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra övänner så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Ytterbyviksbryggan

Under 2016 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut vid bryggan. Vid utgången av 2016 stod inga båtägare i kö för permanent plats. Genom att aktivt följa upp nyttjande av båtplatserna har beläggning ökat markant på bryggan med den positiva effekten att samtliga i kön kunnat erbjudas plats under 2016. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta. Vid önskemål om alternativ bryggplats är det dock viktigt att medlemmen betalar köavgiften eftersom plats ges utifrån inbetalningsdatum.

I år har en större reparation av busskuren genomförts. Den typen av arbeten går inte att genomföra på städdagen därför är det viktigt att hyresgästerna även fortsatt respekterar arbetsplikten och hamnkaptens arbetsfördelning.

Bryggans ramp har på tidigare års stämmor föreslagits justeras eller gjutas om. Behovet har utretts under året och ingen justering föreslås genomföras då kostnaden är stor och användningen relativt låg.

Hamnkapten vid Ytterbyviksbryggan har under året varit Ulrik Sturk.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor. Inga medlemmar finns på kölistan för närvarande. Visst underhåll har gjorts samt avverkning av träd och uppröjning på vägen ner mot bryggan har skett. Vägen är i fortsatt behov av visst underhåll och dikning, då marken i området är relativt blöt.

Badhusbryggan är för närvarande i dåligt skick och det råder farliga bottenförhållanden för badande. En mer omfattande renovering budgeteras därför under 2017. Planeringen för renovering, om- eller utbyggnad av Badhusbryggan har pågått under året, men ännu har inget bygglov givits av kommunen. Planeringen för detta arbete fortsätter.

Tanken har varit att en vedeldad bastu ska sättas upp på denna brygga då det kan komma att bidra till att attraktiviteten för att bli medlem i FYB ökar. Ett förslag på inköp av en bastuflotte har nu inkommit, vilket styrelsen välkomnar och förslaget ska föreslås stämman att diskutera.

Två gästbojar har färdigställts under året och anlagts i anslutning till bryggan. En boj lite längre ut och en boj med möjlighet till förtöjning vid bryggan. Dessa båda bojar är tillgängliga för gäster till betalande medlemmar, dock max två gästnätter i sträck. Gästbojarna ska marknadsföras på hemsidan och med en ny skylt som sätts upp vid bryggan.

Hamnkapten vid Badhusbryggan har under 2016 varit Ulf Björneheim.

Ytterbyuddsbryggan

Sedvanligt underhåll har gjorts och kanterna utmed stigen har klippts och röjts. Röjning av träden har genomförts. Bryggan oljas varje år och underhålls främst för ändamålet bad.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. Fastigheten är i mycket dåligt skick och används idag endast som förråd. Underhållet från hyresgästens sida är obegränsat. Dock finns inga andra intressenter som är villiga att hyra fastigheten i nuvarande skick.

Björkviken

Sly har rensats och ett antal träd har fällts för att få mer solljus. En sittgrupp finns uppställd.

Ambitionen långsiktigt är att göra FYBs mark vid Björkviken mer tilltalande för medlemmar att nyttja för såväl sommar- som för vinteraktiviteter. Det har under lång tid funnits ett önskemål att från FYBs sida ta över arrendet på bryggan och det anslutande markområdet i väster som ägs av YBS. Diskussioner med nuvarande arrendeinnehavare, men ännu har ingen lösning hittats. Innan denna fråga löses finns få möjligheter till att genomföra några större förbättringar av FYBs område runt Björkviken.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Vad är FYBs roll, nu och i framtiden?

Styrelsen vill fortsätta att verka för att förbättra föreningens bryggor och strandnära markområden för att ytterligare kunna öka antalet betalande medlemmar. För att få fler medlemmar att ansluta sig till föreningen har ett initiativ startats för att etablera en bastu, som endast medlemmar i FYB får nyttja. Marknadsföring av föreningen samt av de möjligheter som brygg- och hamnområdena erbjuder för boende marknadsförs via föreningens hemsida, Facebook och anslag vid busshållplatserna på ön. Särskilt viktigt är det att fånga upp nyinflyttade till Resarö. En aktivitet planeras även för att få exponering i tidningen Lotsen och att komma med i kommunens information till nyinflyttade.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Övrigt

Inga medlemmar i kö för närvarande.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

 

Resarö i april 2017

Annika Vangstad, Ordförande

Sara Thollin, Kassör

Jan-Eric Ramberg, Sekreterare

Ulrika Thorildsson, Ledamot

Olof Andersson, Suppleant

Per Fellenius, Suppleant

Jan Ahlén, Suppleant

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s