Category Archives: Information

Allmän information från FYB

Verksamhetsberättelse för år 2016

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Ladda ner:

FYB Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning 2016 – budget 2017

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad

Kassör Sara Thollin

Sekreterare Jan-Eric Ramberg

Ledamot Ulrika Thorildsson
Ledamot Olof Andersson
Suppleant Per Fellenius
Suppleant Jan Ahlén

Revisor

Thomas Telander

Valberedning

Vi har inte lyckats finna någon valberedning 2016

Hamnkaptener

Ulf Björneheim (Badhusbryggan) för omval 2017

Ulrik Sturk (Ytterbyviksbryggan)

Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)

Föregående årsstämma hölls tisdagen den 7 april 2015. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 styrelsemöten.

Medlemmar

År 2016 var 196 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar knappt 50% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2016. Antalet potentiella medlemmar har också ökat något senaste åren på grund av nybyggnation och avstyckningar. Arbetet kommer att fortsätta för att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook-gruppen ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Föreningen FYB tillför ökad livskvalitet för de boende på ön genom att möjliggöra tillgång till brygger och strandnära markområden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra övänner så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Ytterbyviksbryggan

Under 2016 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut vid bryggan. Vid utgången av 2016 stod inga båtägare i kö för permanent plats. Genom att aktivt följa upp nyttjande av båtplatserna har beläggning ökat markant på bryggan med den positiva effekten att samtliga i kön kunnat erbjudas plats under 2016. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta. Vid önskemål om alternativ bryggplats är det dock viktigt att medlemmen betalar köavgiften eftersom plats ges utifrån inbetalningsdatum.

I år har en större reparation av busskuren genomförts. Den typen av arbeten går inte att genomföra på städdagen därför är det viktigt att hyresgästerna även fortsatt respekterar arbetsplikten och hamnkaptens arbetsfördelning.

Bryggans ramp har på tidigare års stämmor föreslagits justeras eller gjutas om. Behovet har utretts under året och ingen justering föreslås genomföras då kostnaden är stor och användningen relativt låg.

Hamnkapten vid Ytterbyviksbryggan har under året varit Ulrik Sturk.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor. Inga medlemmar finns på kölistan för närvarande. Visst underhåll har gjorts samt avverkning av träd och uppröjning på vägen ner mot bryggan har skett. Vägen är i fortsatt behov av visst underhåll och dikning, då marken i området är relativt blöt.

Badhusbryggan är för närvarande i dåligt skick och det råder farliga bottenförhållanden för badande. En mer omfattande renovering budgeteras därför under 2017. Planeringen för renovering, om- eller utbyggnad av Badhusbryggan har pågått under året, men ännu har inget bygglov givits av kommunen. Planeringen för detta arbete fortsätter.

Tanken har varit att en vedeldad bastu ska sättas upp på denna brygga då det kan komma att bidra till att attraktiviteten för att bli medlem i FYB ökar. Ett förslag på inköp av en bastuflotte har nu inkommit, vilket styrelsen välkomnar och förslaget ska föreslås stämman att diskutera.

Två gästbojar har färdigställts under året och anlagts i anslutning till bryggan. En boj lite längre ut och en boj med möjlighet till förtöjning vid bryggan. Dessa båda bojar är tillgängliga för gäster till betalande medlemmar, dock max två gästnätter i sträck. Gästbojarna ska marknadsföras på hemsidan och med en ny skylt som sätts upp vid bryggan.

Hamnkapten vid Badhusbryggan har under 2016 varit Ulf Björneheim.

Ytterbyuddsbryggan

Sedvanligt underhåll har gjorts och kanterna utmed stigen har klippts och röjts. Röjning av träden har genomförts. Bryggan oljas varje år och underhålls främst för ändamålet bad.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. Fastigheten är i mycket dåligt skick och används idag endast som förråd. Underhållet från hyresgästens sida är obegränsat. Dock finns inga andra intressenter som är villiga att hyra fastigheten i nuvarande skick.

Björkviken

Sly har rensats och ett antal träd har fällts för att få mer solljus. En sittgrupp finns uppställd.

Ambitionen långsiktigt är att göra FYBs mark vid Björkviken mer tilltalande för medlemmar att nyttja för såväl sommar- som för vinteraktiviteter. Det har under lång tid funnits ett önskemål att från FYBs sida ta över arrendet på bryggan och det anslutande markområdet i väster som ägs av YBS. Diskussioner med nuvarande arrendeinnehavare, men ännu har ingen lösning hittats. Innan denna fråga löses finns få möjligheter till att genomföra några större förbättringar av FYBs område runt Björkviken.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Vad är FYBs roll, nu och i framtiden?

Styrelsen vill fortsätta att verka för att förbättra föreningens bryggor och strandnära markområden för att ytterligare kunna öka antalet betalande medlemmar. För att få fler medlemmar att ansluta sig till föreningen har ett initiativ startats för att etablera en bastu, som endast medlemmar i FYB får nyttja. Marknadsföring av föreningen samt av de möjligheter som brygg- och hamnområdena erbjuder för boende marknadsförs via föreningens hemsida, Facebook och anslag vid busshållplatserna på ön. Särskilt viktigt är det att fånga upp nyinflyttade till Resarö. En aktivitet planeras även för att få exponering i tidningen Lotsen och att komma med i kommunens information till nyinflyttade.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Övrigt

Inga medlemmar i kö för närvarande.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

 

Resarö i april 2017

Annika Vangstad, Ordförande

Sara Thollin, Kassör

Jan-Eric Ramberg, Sekreterare

Ulrika Thorildsson, Ledamot

Olof Andersson, Suppleant

Per Fellenius, Suppleant

Jan Ahlén, Suppleant

Annonser

Hamnkapten meddelar

Då vi nu är vi mitt i ”vintersäsongen” för båtlivet så är det några saker jag ber dig som är båtplatshyresgäst att tänka på så att vi undviker skador på bryggan.

  1. Ta hand om eventuell kätting (med lås) som lämnats kvar på bryggan.
  2. Kvarglömda förtöjningar som lämnats kvar efter upptagning finns i busskuren,.

Skälet att det är viktigt att ta hand om utrustning inför isläggning och stormar är de kan skada bryggan.

För att kunna planera och utföra underhåll av bryggan är det viktigt att alla båtplatshyresgäster deltar på städdagen den 7 maj kl 10.

Nyttjandet av bryggan har blivit mycket bättre den gångna säsongen och vill passa på att tacka alla de som proaktivt meddelat mig så jag kunnat erbjuda platser till kön.

För att fortsätta den trenden ber jag dig :

1. Meddela mig om ni av något skäl ser att ni inte kommer använda platsen i år.

2. Om du har en sammanhängande tid med båten på annan plats meddela hamnkapten så att vi kan skapa utrymme för gäster.

3. Börja använda platsen senast 1 juni.

Inför detta år är Hamnordningen (se fliken Hamnordningar ovan) uppdaterade med höjd bryggtaxa (+10%) samt förtydligande att försäkringsbrev skall tillhandahållas av hyresgäst. Försäkringsbrevet är viktigt för att säkerställa att båtarna har försäkring så att eventuella skador på anläggning och båtgranne har täckning. Då det tyvärr varit några fall av otillåten andrahandsuthyrning av platser är försäkringsbrevet ett sätt säkra att nyttjande sker av medlem som fått plats efter kötid.

Hamnkapten Ytterbyviksbrygga Ulrik Sturk

Gratis ved i Björkviken

Nu har vi fällt lite björk och hassel i Björkviken. Välkommen att hämta ved. Det är ordrentliga klampar och man kan inte köra ner med bil.

Dokument till FYBs årsstämma

Här kan ni ladda ner material som kommer att presenteras på årsstämman

• Resultatrapport 2014
• Balansrapport 2014
FYB Verksamhetsberättelse 2014
• FYB Budget 2015

Väl mött på stämman den 14 april.

Styrelsen

Dags för årsstämma – kort information om FYB

Föreningens syfte

Föreningen tillvaratar fastighetsägarnas intressen inom områden som rör den gemensamma närmiljön. Genom medlemskap i föreningen stödjer du arbetet med underhåll och utveckling av våra bryggor, badplatser och sjönära markområden. Syftet med föreningen är att representera dig som fastighetsägare (medlem) inom Ytterby B på Resarö, med att förvalta och underhålla de bryggor, markområden och hus som föreningen äger.

FYBs markområden

· Ytterbyviks båt- och badbrygga

· Strandmark vid badbryggan, Ytterbystrandsvägen (gamla ångbåtsbryggan)

· Strandmark i Björkviken

· Badhusbryggan vid Ytterbygård

· Badbryggan vid Ytterbyudd

· Gamla brandstationen, Ytterbystrandsvägen 16

Frågor som vi arbetar med

· Underhåll av gemensam mark och bryggor.

· Ombygge och vedeldad bastu på Badhusbryggan

· Uthyrning av båtplatser

· Trädgallring och underhåll av gångvägar

· Grillplatser på sjönära markområden

· Engagemang i detaljplanearbetet för exempelvis framtida Killingen, Storäng och Engarn

Enkelt att bli medlem – Betala in på PG 53011-3

Vi hoppas du vill stödja föreningen genom ditt medlemskap Du betalar endast för ett medlemskap, även om du äger flera fastigheter inom FYB. Om du har båtplats vid någon av FYBs bryggor så betalar du medlemsavgiften i samband med båtplatsavgiften.

Vänligen ange vid betalning (via bifogad inbetalningsblankett eller via meddelande i din internetbank):

1. Fastighetsägarens namn (om annat än avsändarens)

2. Fastighetsbeteckning

3. Adress för fastigheten

4. Din e-postadress för medlemskontakter

Nyfiken? Kom på årsstämman, kallelse här nedan.

 

Kallelse årsstämma 2015

FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a.

Dag: Tisdag den 14 april

Tid: 19.00

Plats: Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Godkännande av kallelse.

6. Fastställande av dagordning.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning.

9. Revisorerna utlåtande.

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år).

14. Val av en eller två suppleanter (2 år).

15. Val av revisor samt dess suppleant (1 år).

16. Val av valberedning (1 år).

17. Behandling och beslut av motioner: Inga motioner har inkommit, däremot ska en motion från fjolåret åter behandlas i år.

1 Höjning av medlemsavgift till 200 kr samt slopande av inträdesavgiften. Förslaget presenterades och godkändes även på fjolårets stämma. Eftersom beslut om slopad inträdesavgift kräver en stadgeändring måste beslutet tas på två stycken stämmor.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015.

19. Övriga frågor, utan beslut.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman.

21. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen för FYB

Resultat- och balansrapport 2014, verksamhetsplan samt budget för 2015, finns tillgängliga på ytterbyb.wordpress.com från den 1 april 2015.

Vill du rösta via fullmakt på stämman klicka här:  FYB Fullmakt årsstämman  14 april 2015.

Synpunkter från Resarö Plangrupp på utställningsförslag på dp nr 382 Resarö Mitt

Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på Resarö (däribland FYB), har dels fått en föredragning, dels studerat handlingarna till detaljplanens utställningsfas på egen hand.

Det konstateras att kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget vilket innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen, bl. a. ett sammanhängande grönområde på Killingen med utökat strandskydd 300 meter, och att detta fortfarande är en förutsättning för alla mindre detaljplanerna eftersom de tillsammans täcker in all övrig markyta på Resarö.

Vi har noterat att det är stora skillnader mellan detta förslag och föregående fas, samrådet, bl a har planområdet utökats avsevärt, högre och större byggnader har tillåtits och fler användningsområden för de olika fastigheterna har föreslagits.

I de handlingar som kom till Resarö Bygdegård saknades kartor från tidigare faser, vilket har gjort det svårt att jämföra allt det nya med de gamla förslagen.

Vid presentationen av förslaget fick vi veta att planförfattarna inte är villiga att göra några stora ändringar i utställningsförslaget. Om de ändringar vi föreslår här anses vara stora, föreslår vi att planen ställs ut ytterligare en gång.

Klicka här för att läsa hela dokumentet: Svar på Resaro Mitt