Protokollet från årsstämma

 

Protokoll fört vid årsstämma 2015 i FYB

Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 14 april 2015 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 14 fastigheter representerade, varav 3 genom fullmakt

 

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Hilde Nordhagen och Klas Gunnarsson valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut till alla inom FYBs område och publicerats på hemsidan. Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade resultat- och balansrapporterna.

9. Revisorernas utlåtande
Revisorn föredrog revisionsberättelsen via brev för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2014
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)

Beslutades att välja Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson båda omval.

14. Val av en eller två suppleanter (2 år)

Beslutades att välja: Per Fellenius (omval)

15. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)

Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning (1 år)

Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman

17. Behandling och beslut av motioner:

Inga motioner har inkommit, däremot ska en motion från fjolåret åter behandlas i år.

1 Förslag om att höja medlemsavgift från 100 till 200 kronor per år samt ta bort inträdesavgiften. (Beviljades 2014, men det kräver ett stämmobeslut till):

Stämman beslutades att genomföra förslaget.

2 Förslag om att höja båtplatsavgifter med 10%, 2015:

Stämman beslutade att genomföra förslaget, medlemmarnas kunskap tas till vara och onödiga kostnader för hantverkare och dylikt undviks.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
se https://ytterbyb.wordpress.com/
Den bom som föreslogs sättas upp på badhusbryggan för att förhindra stölder, motsatte sig en av medlemmarna till medan de andra var för den. Styrelsen ska under året undersöka möjligheten med en flytbrygga för kajak eller kanoter vid en av bryggorna. Medlemmarna utryckte en önskan att arrendera YBS mark vid Björkviken. I övrigt godkändes verksamhetsplanen och budgeten för 2015 av stämma.

19. Övriga frågor, beslut:

· Enbart styrelsearvode till de som aktivt engagerar sig i föreningen.
– Stämman bad styrelsen att ta fram ett förslag till nästa årsstämma.

· Genomgång av båtplatsinnehavare. Uppsägning av innehavare som inte tillhör FYB. Medlemmar i FYB ska alltid ha företräde till båtplatser.
– Stämman beslutade att genomföra styrelsens förslag

· Starta en intressegrupp att bli kallade när vi ska ”jobba” (röjning och underhåll)
– Det är en bra idé, marknadsför jobb som ska utföras på hemsidan och andra sociala medier.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

21. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

 

Annonser

Dokument till FYBs årsstämma

Här kan ni ladda ner material som kommer att presenteras på årsstämman

• Resultatrapport 2014
• Balansrapport 2014
FYB Verksamhetsberättelse 2014
• FYB Budget 2015

Väl mött på stämman den 14 april.

Styrelsen

Dags för årsstämma – kort information om FYB

Föreningens syfte

Föreningen tillvaratar fastighetsägarnas intressen inom områden som rör den gemensamma närmiljön. Genom medlemskap i föreningen stödjer du arbetet med underhåll och utveckling av våra bryggor, badplatser och sjönära markområden. Syftet med föreningen är att representera dig som fastighetsägare (medlem) inom Ytterby B på Resarö, med att förvalta och underhålla de bryggor, markområden och hus som föreningen äger.

FYBs markområden

· Ytterbyviks båt- och badbrygga

· Strandmark vid badbryggan, Ytterbystrandsvägen (gamla ångbåtsbryggan)

· Strandmark i Björkviken

· Badhusbryggan vid Ytterbygård

· Badbryggan vid Ytterbyudd

· Gamla brandstationen, Ytterbystrandsvägen 16

Frågor som vi arbetar med

· Underhåll av gemensam mark och bryggor.

· Ombygge och vedeldad bastu på Badhusbryggan

· Uthyrning av båtplatser

· Trädgallring och underhåll av gångvägar

· Grillplatser på sjönära markområden

· Engagemang i detaljplanearbetet för exempelvis framtida Killingen, Storäng och Engarn

Enkelt att bli medlem – Betala in på PG 53011-3

Vi hoppas du vill stödja föreningen genom ditt medlemskap Du betalar endast för ett medlemskap, även om du äger flera fastigheter inom FYB. Om du har båtplats vid någon av FYBs bryggor så betalar du medlemsavgiften i samband med båtplatsavgiften.

Vänligen ange vid betalning (via bifogad inbetalningsblankett eller via meddelande i din internetbank):

1. Fastighetsägarens namn (om annat än avsändarens)

2. Fastighetsbeteckning

3. Adress för fastigheten

4. Din e-postadress för medlemskontakter

Nyfiken? Kom på årsstämman, kallelse här nedan.

 

Kallelse årsstämma 2015

FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a.

Dag: Tisdag den 14 april

Tid: 19.00

Plats: Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Godkännande av kallelse.

6. Fastställande av dagordning.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning.

9. Revisorerna utlåtande.

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år).

14. Val av en eller två suppleanter (2 år).

15. Val av revisor samt dess suppleant (1 år).

16. Val av valberedning (1 år).

17. Behandling och beslut av motioner: Inga motioner har inkommit, däremot ska en motion från fjolåret åter behandlas i år.

1 Höjning av medlemsavgift till 200 kr samt slopande av inträdesavgiften. Förslaget presenterades och godkändes även på fjolårets stämma. Eftersom beslut om slopad inträdesavgift kräver en stadgeändring måste beslutet tas på två stycken stämmor.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015.

19. Övriga frågor, utan beslut.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman.

21. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen för FYB

Resultat- och balansrapport 2014, verksamhetsplan samt budget för 2015, finns tillgängliga på ytterbyb.wordpress.com från den 1 april 2015.

Vill du rösta via fullmakt på stämman klicka här:  FYB Fullmakt årsstämman  14 april 2015.

Synpunkter från Resarö Plangrupp på utställningsförslag på dp nr 382 Resarö Mitt

Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på Resarö (däribland FYB), har dels fått en föredragning, dels studerat handlingarna till detaljplanens utställningsfas på egen hand.

Det konstateras att kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget vilket innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen, bl. a. ett sammanhängande grönområde på Killingen med utökat strandskydd 300 meter, och att detta fortfarande är en förutsättning för alla mindre detaljplanerna eftersom de tillsammans täcker in all övrig markyta på Resarö.

Vi har noterat att det är stora skillnader mellan detta förslag och föregående fas, samrådet, bl a har planområdet utökats avsevärt, högre och större byggnader har tillåtits och fler användningsområden för de olika fastigheterna har föreslagits.

I de handlingar som kom till Resarö Bygdegård saknades kartor från tidigare faser, vilket har gjort det svårt att jämföra allt det nya med de gamla förslagen.

Vid presentationen av förslaget fick vi veta att planförfattarna inte är villiga att göra några stora ändringar i utställningsförslaget. Om de ändringar vi föreslår här anses vara stora, föreslår vi att planen ställs ut ytterligare en gång.

Klicka här för att läsa hela dokumentet: Svar på Resaro Mitt

Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB, Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 18 fastigheter representerade, varav 2 genom fullmakt

 1. Årsstämmans öppnande
  Stämman förklarades öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Agneta Haldestig och Niklas Argell valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse
  Kallelsen har gått ut till betalande medlemmar, publicerats på hemsidan samt med fem stycken anslag inom föreningens område. Kallelsen godkändes.
 6. Fastställande av dagordning
  Dagordningen godkändes
  1. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
   Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/.
   Ordförande klargjorde att arkiveringen av föreningens handlingar hos Vaxholm kommun inte kostar pengar för föreningen. Ordförande gjorde ett förtydligande om vattenproverna som tagits vid Badhusbryggan.
 7. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Hilde Nordhagen presenterade resultat- och balansrapporterna. Kassör och Revisor förtydligade posten för insamlingen till elljusspåret som finns i balansräkningen.
 8. Revisorernas utlåtande
  Revisorn föredrog revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Godkändes av stämman.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2013.
 11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.
 12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)Beslutades att välja Sara Thollin, Olof Andersson (båda nyval). Jan-Eric Ramberg (omval).Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson och Per Fellenius har ett år kvar på sitt mandat.
 13. Val av en eller två suppleanter (2 år)Beslutades att välja: Jan Ahlén, Marcus Enetjärn. (båda nyval)
 14. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning (1 år)Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman
 16. Behandling och beslut av motioner:

  Motion 1: På förslag av stämman beslutades att höja medlemsavgiften till 150 kr tills inträdesavgiften tagits bort (det senare kräver stadgeändring) och därefter höja med ytterligare 50 kr till 200 kr.

  Motion 2: Beslutades enhälligt att inte ta ut någon extra debitering för finansiering av Ytterbyviksbryggans reparation, utan medlen skall tas ur kassan.

  Motion 3: Beslutades att stämmoprotokoll och andra meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida.

  Motion 4: Beslutades att kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post.

  Motion 5: Beslutade att avslå förslaget om att medlemsenkäter endast ska kunna publiceras på föreningens hemsida samt skickas till medlemmarna via e-post.
  Samtidigt uppdrogs åt styrelsen att titta vidare på paragrafen 10 i stadgarna. Man bör begränsa beslut av stora principiell och/eller ekonomisk betydelse till att endast kunna fattas vid stämmor.

 17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014
  Synpunkter och tillägg till verksamhetsplanen:
  Detaljplanen bör kontrolleras innan man tar in offert från Saxaren för att förlänga Ytterbyviksbryggan.
  Beslutades att godkänna budgeten med följande justeringar: Medlemsavgifter 30 000 kr, Båtplatsavgifter 88 800 kr, Avskrivning anläggningstillgångar 50 000 kr. Förslaget gällande Björkviken och bryggan diskuterades. Beslutades att styrelsen ska fortsätta att arbeta för att medlemmars intresse tas till vara.
 18. Övriga frågor, beslut
  Inga övriga frågor.
 19. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
  Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.
 20. Stämman avslutas

  Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

 

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

Protokollet justeras av:        

 

Agneta Haldestig                Niklas Argell

Här kan du ladda ner protokollet:Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB

Rapport från reparationen av Ytterbyviksbryggan

 

Vår entreprenör Saxaren rapporterar följande:

Byggstart av stenkistan inne på brädgårdskajen, vecka 12 måndag den 17 mars.

Rivning av den gamla befintliga med vår pråm, vecka 14 samt utsättning av den nya stenkistan.

Byggstart av bryggan med stenkista samt den övriga renoveringen, vecka 15 måndag den 7 april.

Beräknat slutförande den 15 april, plus minus 2 dagar.